alt

"NAC2019" ใช้วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสใหม่

ถ้าอยากดูดี ให้ไปงานนี้...

ถ้าอยากทันสมัย ให้ไปงานนี้..

และถ้าอยากได้โอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ พลาดไม่ได้งานนี้ NAC2019 วันที่ 25-28 มีนาคม 2562

ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี”

       คำเชิญชวนจาก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้บริหารเบอร์หนึ่งของ สวทช. องค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาระดับประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนและนำองค์ความรู้ผลงานวิจัยพัฒนาจากฝีมือคนไทยไปต่อยอดและเสริมแกร่งธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง เติบโต และสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับแวดวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือเรียนสั้นๆ ว่า วทน. เมื่อได้ฟังคำเชิญชวนแล้ว ก็ยิ่งชวนให้อยากรู้ว่างาน NAC2019 คืองานเกี่ยวกับอะไร และมีอะไรน่าค้นหา เพื่อสร้างโอกาสให้ตนเองกันได้บ้าง      

แน่นอนว่าคนวงในวิทยาศาสตร์ต่างก็คุ้นเคยกับ งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2562 หรือ แนค2019 (NSTDA Annual Conference: NAC) ปีนี้ จัดเป็นปีที่ 15 แล้ว

แม้จะขึ้นชื่อว่า “งานประชุมวิชาการ” แต่อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว หากยังไม่ได้สัมผัสและลองศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง โดยงานแนค2019 ปีนี้เหมือนเช่นทุกๆ ปี ที่ สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมฯ และนิทรรศการในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ภายในงานจะมีการสัมมนาที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ และอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 50 เรื่อง ทั้งความรู้เรื่องเศรษฐกิจแนวใหม่ ที่ สวทช. ดำเนินการเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ ตลอดจนแนวโน้มโอกาสและความท้าทายของการวิจัยพัฒนาชั้นแนวหน้า (Frontier Research) ประเทศไทย

++วิทยาศาสตร์ เรื่องใกล้ตัวควรรู้ 

จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (.. 2561-2580) สวทช. ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจแนวใหม่เพื่อตอบโจทย์ประเทศโดยมีเป้าหมายยกระดับศักยภาพของประเทศไปสู่ประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งธีมงานปีนี้ก็บอกอยู่แล้วว่า “มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่” และ สวทช. มีงานวิจัยที่ตอบสนองเศรษฐกิจแนวใหม่เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้มาร่วมงานแนค2019 ปีนี้จะได้เห็นตัวอย่างในนิทรรศการและร่วมพูดคุยกับเจ้าของผลงานตัวจริง อาทิ

  1. เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และต้นทุนความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นจุดแข็งของประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ตัวอย่างผลงาน สวทช. กับ เศรษฐกิจชีวภาพ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand) เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพที่ได้ชื่อว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากแห่งหนึ่งของโลก ทั้งสัตว์ พืช และจุลินทรีย์
  2. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy) เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยใช้เวลาน้อยลง ตัวอย่างผลงาน สวทช. กับ เศรษฐกิจอัจฉริยะ KidBright chem kid: เครื่องอ่านสีสารละลายเพื่อการศึกษาทางด้านเคมี โดย เนคเทค สวทช. เครื่องอ่านสีตามความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีเชิงแสงร่วมกับการเขียน Coding ผ่าน KidBright IDE ซึ่งจะอ่านค่าสีของน้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของชุดทดสอบกับสารเคมีในน้ำจากบ่อเพาะเลี้ยง ซึ่งเครื่องนี้จะช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดจากการอ่านค่าสีของสารเคมีในน้ำด้วยตาเปล่าที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  3. เศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy) เป็นระบบที่นำความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ ตัวอย่างผลงาน สวทช. กับ เศรษฐกิจผู้สูงวัย เช่น อาหารปั่นผสมสำเร็จรูปสำหรับผู้ที่ต้องได้รับอาหารทางสายยาง โดยไบโอเทค และเอ็มเทค สวทช. ได้ร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลนครนายกพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารปั่นผสมสำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณสารอาหาร สะอาด เก็บไว้ได้นาน ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน สามารถไหลผ่านสายยางได้ดีและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอ ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเตรียมอาหารปั่นผสม ซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ได้ และผู้ดูแลใช้งานได้สะดวก นอกจากนี้ สวทช. ได้วิจัยพัฒนา เวย์โปรตีนพร้อมดื่ม ร่วมกับภาคเอกชน ในรูปแบบเครื่องดื่มเวย์โปรตีนบรรจุขวดพร้อมดื่ม ให้โปรตีนสูงทนความร้อนโดยที่ไม่จับตัวเป็นก้อนและเก็บรักษาได้นานถึง 6 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น
  4. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นประหยัดพลังงาน ลดความเสี่ยงที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวอย่างผลงาน สวทช. กับ เศรษฐกิจสีเขียว เช่น นวัตกรรมน้ำยาง ParaFIT: น้ำยางพาราข้นชนิดใหม่สำหรับการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา โดยเอ็มเทค สวทช. ได้คิดค้นนวัตกรรมน้ำยาง ParaFIT (พาราฟิต) เป็นวัตถุดิบในผลิตหมอนและที่นอนยางพาราที่มีคุณภาพดีเพื่อทดแทนการใช้น้ำยางพาราข้นที่ใช้ในปัจจุบันที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำยางบูดเน่า และช่วยลดเวลาในการบ่มน้ำยางก่อนนำไปใช้งานเหลือเพียง 3 วัน จากเดิมต้องใช้เวลาบ่มนาน 21วัน

และ สารเคลือบนาโนป้องกันตะกรันบนแผงรังผึ้ง จากโจทย์ปัญหาอุตสาหกรรมและปศุสัตว์ส่วนใหญ่ นำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น น้ำผิวดินและน้ำบาดาล ซึ่งมีแร่ธาตุอยู่มาก เกิดการรวมตัวและตกผลึกเป็นตะกรันเกาะตามพื้นผิวถ่ายเทความร้อนบนแผงรังผึ้งและเป็นปัญหาการระบายความร้อน ประสิทธิภาพของระบบด้อยลงและสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากกว่าปกติและลดอายุการใช้งานของแผงรังผึ้ง ดังนั้น นักวิจัย นาโนเทค สวทช. ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาสารเคลือบนาโนเพื่อลดการเกาะของตะกรันแคลเซียมบนแผงรังผึ้ง ที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ดูดซับความชื้นในระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยพัดลมไอเย็น

นอกจากนั้นแล้วยังมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้งกับเศรษฐกิจอีกหลายด้าน ที่ สวทช. และเครือข่ายพันมิตรนำมาแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมนนาในแต่ละวัน ได้แก่ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้นใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และ เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ (Sharing Economy) เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่ใช้พื้นฐานแนวคิดความร่วมมือและแบ่งปัน ทำให้เกิดรูปแบบสินค้าและบริการใหม่ สร้างรายได้แบบพึ่งพากัน เป็นต้น

++วิทยาศาสตร์ คือโอกาสของทุกคน         

ผู้อำนวยการ สวทช. บอกเหตุผลที่ไม่ควรพลาดงาน NAC2019 ด้วยว่า

"เพราะเป็นโอกาสที่ไม่บ่อยนัก ที่คนหลากหลายอาชีพ หลากหลายกลุ่ม จะมารวมอยู่ในที่เดียวกัน ขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง ท่านจะแสวงหาโอกาสหรือไม่ อย่ารอโชค ให้ขวนขวายหาโอกาส สร้างโอกาสให้ตัวเอง"

++หากถามว่าใครบ้าง? ไม่ควรพลาดงานนี้

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ในฐานะประธานจัดงาน NAC2019 บอกว่า ถ้าพูดจากใจจริงก็คือทุกคนไม่ควรพลาด แต่สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือในส่วนของผู้ประกอบการต่างๆ เพราะภายในงานจะมีการสัมมนาที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิและอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 50 เรื่อง โดยมีทั้งเรื่องราวความรู้ของเศรษฐกิจแนวใหม่ที่ สวทช. ดำเนินการเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น Smart Farm นำผลงานวิจัยที่นำไปใช้จริงในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริง

สูตรตำรับอาหารสัตว์เพื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีนาโน เช่น การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์โดยใช้กระบวนการผลิตในระดับนาโนเมตร เพื่อเพิ่มสารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ “นวัตกรรมจากไข่เพื่อการมีสุขภาพที่ดี” เน้นการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ไข่

“ระบบไซเบอร์กายภาพกุญแจสู่ Smart Factory” เทคโนโลยีที่จะสื่อสารและทำงานร่วมกันทำให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอัตโนมัติ ตลอดจนการขอรับรองมาตรฐาน สมอ. การส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์จากผลงานนวัตกรรม และ สะเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณ: องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก เป็นต้น

อีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและขาดไม่ได้คือ เปิดบ้าน สวทช. (NSTDA Open house) การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยงานทดสอบมาตรฐานต่างๆ ของ สวทช. จะได้พบกับอุปกรณ์และเครื่องมือในการวิจัยที่ทันสมัยระดับโลก โดย สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมเปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุนที่สนใจ ได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการ สวทช. ตลอดจนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ พร้อมคำแนะนำบริการและมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช. ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและสร้างกำไรให้กับธุรกิจได้โดยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ประธานจัดงาน ย้ำโอกาสครั้งสำคัญ หากได้มาร่วมงาน NAC2019 อย่างน่าสนใจ

“เป็นโอกาสใหม่ๆ ที่คุณจะทำธุรกิจ”

“เป็นโอกาสใหม่ๆ ที่คุณจะทำให้ธุรกิจของคุณยั่งยืน”

“เป็นโอกาสใหม่ๆ ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพ และแข่งขันกับนานาชาติได้”

“เหล่านี้ คือโอกาสของคุณ ที่จะใช้ วทน. เข้าไปเสริมสร้างธุรกิจเก่า หรือไม่ก็ 'สร้างธุรกิจใหม่'

ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

โอกาสมาถึงแล้ว และนี่คือหลากเหตุผล ที่ไม่ควรพลาดมา งาน NAC2019

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงาน ที่ www.nstda.or.th/nac หรือ โทร. 0 2564 8000

เพราะ วิทยาศาสตร์ คือโอกาสของทุกคน

เรียบเรียงโดย อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป