alt

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15 (15th NSTDA Annual Conference: NAC2019)

 “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation)

25 - 28 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

• งานสัมมนามุ่งเน้นนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจใหม่ทั้ง 6 ด้าน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตัวอย่างหัวข้อการสัมมนา อาทิ

    • จีโนมิกส์ประเทศไทย: สถานภาพปัจจุบันและทิศทางอนาคต

    • พลิกโฉมดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

    • การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

    • เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม

    • Smart Farm: เกษตรไทย ยุค 4.0

• การแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยการแสดงผลงานวิจัยของ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในปีนี้มุ่งเน้นนำเสนอผลงาน 10 กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายหลัก (Technology Development Group: TDG)

• การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงให้นักวิจัยและผู้เยี่ยมชมได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต

ลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac หรือ สอบถามโทร. 0-2564-8000

หมายเหตุ – เฉพาะวันที่ 25 มีนาคม 2562 เริ่มเวลา 13.30-16.30 น.

เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมประกวด RDC2019 รอบภูมิภาค 
พัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ตลอดจนเยาวชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 (RDC2019)” รอบภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “Robot for a Greener Planet” เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2019 ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยงานนี้พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงความสามารถการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และกระบวนการทางวิศวกรรม รวมถึงเรียนรู้สถานการณ์จำลองการทำงานจริง เพื่อนำไปสู่การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พิชิตโจทย์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
เยาวชนที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (ภาคเหนือ-ม.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก-ม.เทคโนโลยีสุรนารี และภาคใต้-ม.สงขลานครินทร์) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4680 หรือเว็บไซต์ www.mtec.or.th/rdcthailand

การจัดอบรมหลักสูตร “การผลิตหนังสั้นเบื้องต้น” ให้แก่แกนนำเยาวชนและครูของศูนย์ฝึก 27 แห่ง
12-14 มีนาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

การอบรมการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน SHOPEE
26 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

เวทีต่อยอดความรู้และทักษะการเพิ่มมูลค่า : Creative Story
27-28 มีนาคม 2562 ณ ห้อง CC203 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

ารสัมมนา เรื่อง แนวทางการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกร (ภายใต้หัวข้อ โครงงานวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ Smart Farm, Smart Energy, Smart Industry)
28 มีนาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

การแสดงนิทรรศการในโซนเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แสดงผลการดำเนินงานและนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ของสามเณร จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.แพร่) ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15 (NAC2019)
25-28 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สะเต็มศึกษาและวิทยาการคำนาณ : องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21” ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15 (NAC2019)
26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการออกแบบกิจกรรมและถอดบทเรียนกิจกรรม hands-on ในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
19-20 มีนาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกคิดนักวิทย์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15
26-28 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการจากทรัพยากรชีวภาพสู่การวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น
27 มีนาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป