alt

alt

สวทช. จับมือ ทีเซลล์ คิกออฟ “โครงการวิจัยอาหารฟังก์ชันในมนุษย์”

ติดปีกผู้ประกอบการ พร้อมขึ้นทะเบียน อย.

22 กุมภาพันธ์ 2562 กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ TCELS หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “Food, Gene and Health : Opportunities and Challenge” และเปิดตัวโครงการการวิจัย พัฒนา และทดสอบทางคลินิก สำหรับอาหารฟังก์ชัน” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน หรืออาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ สำหรับสังคมผู้สูงอายุ และการวิจัยทางคลินิกในอาหารฟังก์ชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้จริง มุ่งรองรับความต้องกลุ่มผู้บริโภคผู้สูงอายุได้แท้จริง พร้อมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12400-20190222-itap

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป