alt

alt

สวทช. จับมือ มจธ. ร่วมพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้าน วทน. มุ่งยกทักษะในระดับนานาชาติ

กรุงเทพฯ – 18 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิจัยของไทย ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง นำร่องพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มจธ. ในสาขาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นหลักร่วมกับ สวทช. พร้อมยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในระดับนานาชาติ

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการร่วมกันในการพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ในสาขาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ภายใต้ขอบเขตของความร่วมมือ อาทิ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง เช่น การจัดเวทีหรือการประชุมระดับนานาชาติร่วมกัน การสนับสนุนให้นักศึกษาในโครงการได้เปิดโลกทัศน์ในระดับนานาชาติในระหว่างศึกษา การร่วมสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นหลักร่วมกับ สวทช. เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิจัยที่มีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ตลอดจนสนับสนุนเครือข่ายการวิจัยทั้งภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ให้เข้าร่วมในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12393-20190218-mou

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป