alt

alt

เอ็มเทค สวทช. จับมือ มก. นำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการนำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ภายใต้โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ มีแผนงานการนำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 กับรถยนต์ส่วนกลางและรถโดยสารสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 คัน เพื่อประเมินเตรียมความพร้อมใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ภายในรั้วมหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12392-20190212-b10

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป