alt

alt

สวทช. เดินหน้าขยายผลงานวิจัย e-Museum และ Museum Pool

นำร่อง 5 พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช). โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ สวทช.ภาคเหนือ เดินหน้าขยายผลงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) ที่พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย เนคเทค-สวทช. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หลังถ่ายทอดแห่งแรกที่เชียงใหม่ และขยายผลมายังลำปาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาอนุรักษ์ข้อมูลและองค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เข้าถึงง่าย นำร่องในพิพิธภัณฑ์ 5 แห่งในเมืองลำปาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองรองเขตภาคเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค-สวทช. กล่าวว่า ศิลปวัตถุและภูมิปัญญาของชาติไทย ถือเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจัดเก็บอนุรักษ์ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เกิดการเรียนรู้และมีจิตสำนึกใน  ถิ่นกำเนิดและเกิดการหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบดิจิทัล ทำให้องค์ความรู้ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รวมถึงนำมาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยโครงการ e-culture มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการอนุรักษ์และท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรม และนำข้อมูลด้านวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว เช่น นำชมพิพิธภัณฑ์ สร้างเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยชุมชนหรือหน่วยงานสามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการพร้อมจัดทำได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งโครงการยังมุ่งเน้นสร้างคลังข้อมูลวัฒนธรรมแบบเปิด เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนำไปต่อยอดสนับสนุนการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ระบบบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรม เป็นระบบที่ให้ผู้ใช้งานโดยอาจเป็นชุมชนหรือหน่วยงาน สามารถบริหารจัดการข้อมูลของชุมชนหรือหน่วยงานได้ด้วยตัวเอง จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลความรู้หรือคลังข้อมูลวัฒนธรรมอื่นๆ ได้ด้วย โดยระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ภาพ 360 องศา ภาพ 3 มิติ โดยผู้ใช้งานจะมีส่วนนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ของตนเองได้ และสามารถสร้าง QR Code สำหรับนำชมได้ โดยโครงการมุ่งเน้นสร้างคลังข้อมูลวัฒนธรรม โดยเจ้าของข้อมูลเป็นผู้บันทึกข้อมูล และขยายผลสู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้สามารถรักษาข้อมูลซึ่งเป็นองค์ความรู้ของชุมชนได้ด้วยตนเอง และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นได้”

สำหรับพิพิธภัณฑ์ 5 แห่งในเมืองลำปางประกอบด้วย

พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก วัดสำคัญคู่กับจังหวัดลำปาง เป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของวัด ที่ใช้ในอดีตและบางส่วนยังใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งของที่มีผู้บริจาคให้วัดซึ่งแต่เดิมจัดเก็บไว้ตามศาลาต่างๆ
พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประเภทพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี มีปูชนียสถานที่สำคัญในวัด ได้แก่ องค์พระบรมธาตุของดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี บ้านป่องนัก หมายถึง บ้านที่มีหน้าต่างจำนวนมาก จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดต่างๆ และสิ่งของเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่น และเครื่องแต่งกายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี แสดงถึงประวัติของบริษัทในเครือธนบดี ต้นกำเนิดชามไก่ ต้นกำเนิดเซรามิกของเมืองลำปาง และสาธิตการผลิตชามไก่แบบโบราณ รวมถึงสามารถชมกระบวนการผลิตเซรามิกสมัยใหม่ได้อย่างใกล้ชิด
มิวเซียมลำปาง เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต้นแบบแนวใหม่ที่ผสมผสานรากฐานอารยธรรมของคนในท้องถิ่น การสร้างสรรค์ความคิดและภูมิปัญญา ภายใต้นวัตกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยีในรูปแบบอินเตอร์แอ๊กทีฟ เพื่อเข้าถึงวิถีชีวิตคนลำปางทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12359-20190120-e-museum

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป