alt

alt

สวทช. ร่วมกับ สถานทูตอังกฤษ และ BBSRC

จัดเวทีประชุมความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าวภายใต้กองทุนนิวตัน

18 มกราคม 2562 กรุงเทพฯ : พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมงาน Dissemination Workshop for Newton Rice Initiative หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าวภายใต้กองทุนนิวตัน พร้อมมอบรางวัลโปสเตอร์งานวิจัยดีเด่นแก่นักวิจัยจำนวน 3 ท่าน จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และ UK Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีประชุมหารือในกลุ่มนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหัวข้อด้านข้าว ภายใต้โครงการ Newton Fund และเปิดโอกาสให้หน่วยงานให้ทุนวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ ร่วมทุนวิจัย การบริหารจัดการโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ โดยมีนักวิจัยที่ได้รับทุนและหน่วยงานให้ทุนวิจัยจาก 5 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร จีน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย กว่า 100 คน เข้าร่วมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nstda.or.th/th/news/12356-20190118-newton-fund

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป