alt

    •   ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา เข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562!!! (ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/jstp/ เปิดรับใบสมัครถึง 15 ธันวาคม 2561 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

    •   กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในกลุ่มพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
11 และ 18 ธันวาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

    •   ประชุมพิจารณากลั่นกรองบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐประจําปี 2561
14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

    •   อบรมหลักสูตร “Fabrication Lab : โครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการศึกษาด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์” ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
15-16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี

    •   กิจกรรมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018” ในหัวข้อ “ยานยนต์ 3-4 ล้อ เพื่อผู้สูงอายุสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน”
17 ธันวาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

    •   กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ และกล้วยไม้)” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมห้องเรียนพิเศษ  (Intensive Program) ที่เน้นวิทย์-คณิต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
18-19 ธันวาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

    •   กิจกรรมค่าย “จุดประกายนักประดิษฐ์น้อย” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
19-21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

    •   กิจกรรม “แรงบันดาลใจสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์” เพื่อเข้าเยี่ยมชม สวทช. สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
20 ธันวาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

    •   กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
24-26 ธันวาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป