alt

alt

สวทช. ดึงผู้เชี่ยวชาญอาลีบาบา นำระบบหุ่นยนต์ขนส่งสินค้าในโกดัง

ให้ความรู้ผู้ประกอบการใน EEC รองรับเทรนด์โลกและต้นทุนขนส่งที่สูงขึ้น

ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ เครือข่ายโปรแกรม ITAP สถาบันไทย-เยอรมัน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Alibaba Smart Logistics and Lean Management for Manufacturing” กิจกรรมภายใต้โครงการ ICT for SME เพื่อให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพด้านระบบอัตโนมัติแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC กว่า 180 คน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ผลิตหุ่นยนต์ขนส่งของอาลีบาบาร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการถึงแนวโน้มเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์อัจฉริยะ พร้อมสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์ที่ใช้ในโกดังจริง รวมถึงเตรียมพร้อมรองรับต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานที่ขาดแคลน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นำไอทีไปใช้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความเข้มข้น 3 จังหวัดใน EEC ให้ยกระดับสินค้าและบริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12297-20181130alibaba-smart-logistics

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป