alt

alt

สวทช. จับมือ สภาวิจัยฯ ตุรกี ร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย

มุ่งเรื่องอาหารปลอดภัย อินเทอร์เน็ต loT และความหลากหลายทางชีวภาพ

22 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ Prof. Hasan MANDAL (ศ. ฮาซัน แมนเดล) ผู้อำนวยการสภาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศตุรกี (The Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBİTAK) ในการพัฒนาโครงการร่วมทุนวิจัย และกำหนดหัวข้องานวิจัยที่สนใจร่วมกันใน 3 ด้าน คือ Food safety (ความปลอดภัยทางอาหาร) Internet of Thing (IoT หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) และ Biodiversity (ความหลากหลายทางชีวภาพ) โดยมี Mr. Tolga Uncu (นายโทลก้า อังคู) ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สวทช. และ TÜBİTAK ตลอดจนนักวิจัยจากไทยและตุรกี ร่วมงานกว่า 60 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12292-nstda-tubitak-internet-food-safety-iot-biodiversity

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป