alt

ประกวดออกแบบ EV BUS Innovation Design Contest 2018

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตรชิงเงินทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ และใบเกียรติบัตร โดยแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพิจารณานำไปใช้ในการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบต่อไป

โจทย์ในการประกวด

  • ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร กว้าง 2.5 เมตร ยาว 9.0 เมตร สูงไม่เกิน 3.2 เมตร ประเภทชานสูง ซี่งมีอุปกรณ์ส่วนควบครบตามข้อกำหนดการของกรมขนส่งทางบก เช่น กระจกมองข้าง ประตูขึ้นลงตรงกลาง ที่ปัดน้ำฝน ไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟสูง ต่ำ
  • สามารถทำได้ทั้งวาดมือหรือออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาจากสถาบันอาชีวศึกษาขึ้นไป อายุไม่เกิน 28 ปี สามารถส่งแบบเดี่ยวหรือกลุ่มจากสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดชั้นปีและคณะ โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
หมดเขตส่งผลงาน 15 ตุลาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12168-ev-bus-innovation-design-contest-2018

โครงการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันยานยนต์ (สยย.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำโครงการ“การพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการไทย” โดย ขสมก. สนับสนุนรถโดยสารประจำทางเครื่องยนต์สันดาปภายในที่หมดอายุการใช้งานตามข้อกฎหมายของ ขสมก. เพื่อดัดแปลงเป็นรถโดยสารไฟฟ้า ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟน. กฟผ. และ กฟภ. โดยมอบให้ สวทช. บริหารจัดการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการ“การพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย”

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการรถโดยสารของไทยในการประกอบรถไฟฟ้า โดยอ้างอิงจากโครงสร้างเดิมของรถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. เมื่อทำการดัดแปลงสำเร็จ สามารถนำรถคันดังกล่าวจดทะเบียนเป็นรถโดยสารไฟฟ้าแล้วนำไปทดลองวิ่งให้บริการได้ เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการนำรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลงมาวิ่งให้บริการ พร้อมวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์และความเหมาะสมเชิงเทคโนโลยีในการ นำรถเมล์เก่าของ ขสมก. มาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง การสร้างความตระหนักด้านยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่สมาชิกภาคีเครือข่ายฯ เพื่อนำไปต่อยอด และพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ โครงการฯ จะสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านงบประมาณไม่เกิน 75% ของมูลค่าโครงการ หรือไม่เกิน 7 ล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 9 เดือนในการส่งมอบผลงาน

ผู้ประกอบการที่สนใจและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์สามารถยื่นขอรับการพิจารณาสนับสนุนได้ ต้องเป็นผู้ประกอบการไทย มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท มีประสบการณ์ดำเนินการด้านการประกอบรถโดยสารหรือผลิตแม่พิมพ์สำหรับโครงสร้างขนาดใหญ่มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และไม่เป็นนิติบุคคลที่ล้มละลาย หรือถูกฟ้องร้อง สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอพิจารณาได้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12187-used-bus-development-project

กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพื้นฐาน” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ตากพิทยาคม, ร.ร.จักรคำคณาทร จ.ลำพูน, ร.ร.นวินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี จัดโดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช.

15-19 ตุลาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี


กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ)” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และ ร.ร.สตรีระนอง จัดโดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช.
17-19 ตุลาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ) + การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ท่าวังผาพิทยาคม และ ร.ร.ดรุณพัฒน์  จัดโดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช.
25-26 ตุลาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

กิจกรรม “ค่ายสนุกกับกิจกรรมวิทย์สู่การคิดโครงงาน (From fun science activities to science project)” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Gate Program) รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

กิจกรรมค่าย โครงการทุนการศึกษา “จากใจไทยพานิชย์” สำหรับนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาจาก ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด
17 ตุลาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน “สนุกวิทย์...คิดไปกับพ่อ”
25 ตุลาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป