alt

ทุนช่วยเหลือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 

TTSF มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐาน อันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์  ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต

กำหนดการรับสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ttsf.or.th)
ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่  : ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 73/1 ถนนพระรามเขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02 564 7000
ต่อ 81815 Fax :  02 644 8134
(
วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนวิจัยมูลนิธิโทเรฯ”)

หมดเขตรับสมัคร วันที่  15 ตุลาคม  2561
ประกาศผล  มกราคม 2562

เชิญชวนเพื่อนพนักงาน สวทช. ทุกท่าน ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2561 (NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2018) “ประเทศไทยก้าวไกล ด้วยงานวิจัยใช้ได้จริง” โดยมีเป้าหมายเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่มี การนำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ หนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างก้าวกระโดด ภายใต้กรอบวิจัย 5 ประเด็นมุ่งเน้น รวมถึงจะมีการนำเสนอผลงานภายใต้งบโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rock) จำนวน 2 โครงการ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน ได้แก่ โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) และโครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย นอกจากนี้ เนคเทค-สวทช. จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของเนคเทค และผลงานที่ร่วมกับพันธมิตร มานำเสนอในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการ 

การจัดนิทรรศการ
NECTEC-ACE 2018 นำเสนอผลงานของเนคเทคที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ด้วยงานวิจัยที่สามารถใช้ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 4 วิทย์ของภาครัฐ ได้แก่ วิทย์แก้จน วิทย์สร้างคน วิทย์เสริมแกร่ง และวิทย์สู่ภูมิภาค

วันที่ : 25 กันยายน 2561 เวลา : 08.00 - 17.00 .

ห้องบอลรูม รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nectec.or.th/ace2018/

สวทช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สาขาฟิสิกส์ สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา สาขาฟิสิกส์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยระยะสั้นในห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูรก์ หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2562

          กิจกรรมวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันเดซี มี 6 สาขา ได้แก่

                    1. วิจัยสาขาฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน (Experiments in Elementary Particle Physics)

                    2. วิจัยการทดลองที่ใช้แสงซินโครตรอน (Experiments with Synchrotron Radiation)

                    3. วิจัยงานทดลองเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค (Research on Accelerators)

                    4. วิจัยการทดลองทฤษฎีของอนุภาคมูลฐาน (Theory of Elementary Particles)

                    5. วิจัยงานเกี่ยวกับการคำนวณ (Computing in High Energy Physics)

                    6. วิจัยงานด้านดาราศาสตร์/ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาค (Astrophysics / Astroparticle Physics)

          • โปสเตอร์รายละเอียดการรับสมัคร https://www.nstda.or.th/desy/images/stories/document/2562/DESY-2018.jpg

          • สมัครทางออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nstda.or.th/desy

          • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 กันยายน 2561

          • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77224, 77800 หรือ 77206 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กิจกรรม “ค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12-14 กันยายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

งานประชุมติดตามผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการอบรมหลักสูตรการนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี 2561
15 กันยายนน 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

กิจกรรมการอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการศึกษาภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย รุ่นที่ 1 สำหรับครูระดับมัธยม และอาจารย์มหาวิทยาลัย
15-18 กันยายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

กิจกรรมค่ายเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
19-21 กันยายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป