alt

alt

4 พันธมิตร แถลงความสำเร็จด้านการสร้างต้นแบบผู้ประกอบการแม่ข่าย

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมมอบรางวัลแม่ข่ายนวัตกรรมอาหาร : PRIMARY GMP AWARD 2018

20 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น G จังหวัดนนทบุรี : พันธมิตร 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข (อย.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนาความรู้และวัฒนธรรมใหม่ให้มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมช่องทางสนับสนุนช่องทางทางการตลาดและโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจแบบใหม่ ในงานยังมีพิธีมอบรางวัลกิจกรรม PRIMARY GMP AWARD 2018 : รางวัลแม่ข่ายนวัตกรรมอาหาร ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมจำหน่าย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12132-20180820-1

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป