alt

alt

สวทช. ร่วมกับ ThaiBio ผลักดันธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เปิดหลักสูตร Bio Startup มุ่งสู่การพัฒนาประเทศ

21 พฤษภาคม 2561 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) จัดหลักสูตร Bio Startup ขึ้นและเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้าง “นักธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ” ให้เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในอนาคตธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ และปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทและความสำคัญมากในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Based Economy) เห็นได้จากความสำคัญโดยการกำหนดเป็นนโยบายและแผนมุ่งสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต จึงทำให้เป็นโอกาสของการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานการสร้างรายได้เข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตและบริการ หรือใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการสร้างนวัตกรรมให้มีมูลค่าสูงขึ้นอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11994-20180521-bio-startup

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป