alt

ยกระดับ “วิเคราะห์ทดสอบ” เสริมแกร่งอุตสาหกรรม

ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

ปัญหาสำคัญของการสร้างผลงานนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน คือ ขาดกระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเหล่านั้น จนทำให้ผลงานไม่สามาถนำไปสู่การใช้งานได้ ซึ่งตัวเลขที่น่าสนใจ คือ ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ทดสอบเกือบ 40,000 ล้านบาท และกว่าร้อยละ 40 มีการส่งผลงานนวัตกรรมไปวิเคราะห์ทดสอบที่ต่างประเทศ ดังนั้นการเสริมการรับรองเรื่องคุณภาพ มาตรฐานต่างๆ ในประเทศไทยจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ผลงานนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์และได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และลดเงินตราที่ภาคเอกชนส่งไปวิเคราะห์ทดสอบในต่างประเทศลงได้

ล่าสุดเป็นที่น่ายินดีว่า 2 หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายแรกนั้น คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หน่วยงานซึ่งผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และ เมื่อเร็วๆ นี้ สวทช.เริ่มลงทุนสร้าง ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC: NSTDA Characterization and Testing Service Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าบริการ และนวัตกรรมเหล่านั้น มีคุณภาพตามที่กำหนดและนำไปใช้งานในภาคส่วนต่างๆ ได้

อย่างไรก็ตามภายใต้การวิเคราะห์ทดสอบนั้น ต้องให้แน่ใจว่าผลการทดสอบนั้นเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล สวทช. จึงต้องทำงานร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่ง คือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับด้านมาตรวิทยา เพื่อการันตีได้ว่า มาตรฐานการวัดต่างๆ มีความแม่นยำในระดับสากล

ทั้งนี้ 2 หน่วยงานจึงได้ทำงานร่วมกันโดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบเสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทยตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ได้สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการเปิดให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบผ่านศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization and Testing Service Center) เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มูลค่าสูง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ และให้บริการรวดเร็ว ด้วยการดำเนินการ 7 วัน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ สววทช. มีขีดความสามารถวิเคราะห์ทดสอบงานที่ซับซ้อนได้ ถือเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ในด้านการบริการวิเคราะห์ทดสอบ

ปัจจุบัน สวทช. และภาคเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและความจำเป็นในด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และมาตรฐานชิ้นงานที่สร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ จึงได้พัฒนาบริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และการตรวจประเมินให้การรับรองที่ได้มาตรฐานสากลให้กับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ทั้งมาตรฐาน ISO มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)   และมาตรฐานเฉพาะทางอื่นๆ โดย สวทช. มีเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขนาดใหญ่เพื่อรองรับการวิเคราะห์ทดสอบงานวิจัยและพัฒนาครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยที่มีนักวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามูลค่าสูงให้กับภาครัฐและเอกชนในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น”

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากลให้กับงานบริการด้านวิเคราะห์และทดสอบของ สวทช. และหน่วยงานที่มาใช้บริการได้อีกทาง เพราะสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติถือเป็นหน่วยงานหลักของชาติ ที่มีหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดค่าความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศอยู่แล้ว ซึ่งบทบาทหน้าที่ของ มว. ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมการสนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบในการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

ความร่วมมือสวทช. และ มว. เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทดสอบในครั้งนี้ มีทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการวัด วิเคราะห์ และทดสอบ ยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงเป็นเพิ่มโอกาสร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 ซึ่งจะทำให้ศักยภาพการวิเคราะห์ทดสอบในประเทศเทียบเท่ามาตรฐานสากล ลดต้นทุนของภาคเอกชนในการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ต่างประเทศ เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ ที่รัฐบาลมุ่งเป้าในการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ พร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบและเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไทยสร้างผลิตภัณฑ์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 และยกระดับสู่มาตรฐานสากลสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลก

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC)

Tel.: 02-117-6850, 02-117-6852-57, Fax: 02-117-6851

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.nctc.in.th

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป