alt

alt

สวทช. ร่วมกับ สถาบันออริโก เอ็ดดูเคชัน จัดอบรมครูปฐมวัยพัฒนาสื่อคณิตฯ

ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

7 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันออริโก เอ็ดดูเคชั่น ประเทศออสเตรเลีย จัดอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 50 คน จาก 18 โรงเรียนในเครือข่าย สวทช. ทางด้านการออกแบบสื่อการเรียนรู้และเกมการศึกษาทางคณิตศาสตร์ เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพครูทางด้านการสอนคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11824-20180207-2

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป