alt

alt

สวทช. ร่วมกับ มว. ผนึกกำลังพัฒนา “วิเคราะห์ทดสอบ-การมาตรฐาน”

เสริมแกร่งอุตสาหกรรม ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ดี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC: NSTDA Characterization and Testing Service Center และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบเสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทยตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) รวมทั้งเจ้าหน้าที่และนักวิจัยของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11823-20180220-nctc

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป