alt

alt

ITAP สวทช. ภาคเหนือ หนุน เชียงใหม่ไบโอเวกกี้

นำวิทย์เสริมแกร่งแปรรูปผักด้วยนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานเครือข่ายภาคเหนือ ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในโครงการวิจัยและพัฒนาแก่ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด ผู้ผลิตผักผลไม้อบแห้ง เพื่อร่วมศึกษากระบวนการผลิตและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น พร้อมแปรรูปผักด้วยนวัตกรรม ขยายโอกาสทางการตลาด และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่รักสุขภาพ 

บริษัทฯ ได้คัดสรรวัตถุดิบจากโครงการหลวงมาใช้ในการผลิต ผ่านกระบวนการแปรรูปให้แห้งโดยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการคิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรโดยทีมผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวที่สามารถรักษาคุณค่าสารอาหารไว้ได้มากที่สุด ควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน GMP (การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่ดี) และมาตรฐาน HACCP (การรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร) โดยความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและมูลนิธิโครงการหลวงในการช่วยกันสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับผักผลไม้ที่มีมากเกินความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการช่วยเกษตรกรชาวเขาอีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความต้องการที่จะต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่รักสุขภาพ ตลอดจนต้องการให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบตามหลักมาตรฐานสากล จึงเป็นที่มาของโจทย์วิจัยจากบริษัทฯ สู่ โปรแกรม ITAP สวทช. ด้วยการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการแปรรูปผักด้วยนวัตกรรม เกิดเป็นสินค้านวัตกรรมของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผักอัดเม็ดไบโอเวกกี้ และเครื่องดื่มสมุนไพรไบโอเวกกี้เพื่อสุขภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11777-20180208-itap

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป