alt

alt

นักวิจัย สวทช. คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560

2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 และจัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและขึ้นมอบรางวัล

โดยในปีนี้ นักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิจัยแห่งชาติ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สามารถคว้ารางวัล ดังนี้

เนคเทค คว้า 2 รางวัล จากผลงานวิจัยระดับดีเด่น และผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก

 1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัย ระดับดีเด่น จากผลงาน "ห้องปฏิบัติการระบบของไหลจุลภาคบนชิปที่มีวัสดุนาโนประกอบรวมสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีอย่างรวดเร็ว" หรือ Lab-on-a-chip เป็นเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตรวจวัดได้รวดเร็ว มีความแม่นยำสูง มีความน่าเชื่อถือสูง มีขนาดเล็ก สามารถพกพาไปออกตรวจนอกสถานที่ (Poin-of-care) และมีราคาถูก วิจัยและพัฒนาโดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ดร.อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ และ ดร.จันทรเพ็ญ ครุวรรณ์

 2. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก จากผลงาน "ระบบตรวจวัดกลิ่นแอมโมเนียและค้นหาตำแหน่งรั่วแบบโครงข่ายไร้สายบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง" วิจัยและพัฒนาโดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นายณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ นายทวี ป๊อกฝ้าย และ น.ส.ขวัญดารา มธุรส

นอกจากนี้ นายวุฒินันต์ หลงเจริญ ผู้ช่วยปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ เนคเทค-สวทช. ยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากผลงาน "NavTU : แอปพลิเคชันนำทางบนมือถือแอนดรอยด์สำหรับผู้พิการไทยทางการมองเห็น" สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล นายนาวิน สมญาติ และ นายทีปกร วงศ์แสนสุขเจริญ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอ็มเทค คว้ารางวัลประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

นักวิจัยเอ็มเทค คว้ารางวัลนักประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงาน “กระบวนการเตรียมของผสมยางธรรมชาติและซิลิกาด้วยเทคนิค In situ sol-gel (A process for preparation of natural rubber-silica blend by using in situ sol-gel technique)” 

ทีมงานนักประดิษฐ์ประกอบด้วย นางสาวปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล (หัวหน้าทีม) นางฉวีวรรณ คงแก้ว, นายสุริยกมล มณฑา และนางสาววีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และนายอรุณ คงแก้ว จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mtec.or.th/mtec-pr/mtec-activity-news/7272-mtecawardsilica

นาโนเทค คว้ารางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ คว้ารางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติตตามภาวะเบาหวาน” (Albumin Glycation for Diabetes Mellitus Monitoring) 

งานวิจัยนี้เริ่มต้นจากงานวิจัยพื้นฐานในการศึกษาพัฒนาแอปตาเมอร์ที่จับจำเพาะกับโปรตีนไกลเทคเตดอัลบูมินที่เป็นตัวบ่งชี้เบาหวาน จากนั้นจึงพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการตรวจวัดเบาหวานแบบใหม่ที่ไม่ต้องอดอาหาร และใช้ได้ทั้งคนปกติ และคนที่มีความผิดปกติในการสร้างเม็ดเลือดแดง และโปรตีน  ฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นข้อจำกัดของวิธีการตรวจวัดเบาหวานในปัจจุบัน

ผลงานบางส่วนกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทผลิตชุดตรวจเบาหวานจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันทีมวิจัยกำลังจะนำต้นแบบในส่วนของชุดตรวจไกลเคทเตดอัลบูมิน พร้อมกับเครื่องตรวจวัดแบบพกพาไปทดสอบภาคสนามที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อนำข้อมูลไปยื่นจดมาตรฐานเครื่องมือ และจดทะเบียน อย. ต่อไป

งานวิจัยนี้พัฒนาและวิจัยโดย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง หัวหน้าโครงการ และคณะ

ไบโอเทคคว้า 7 รางวัล จากรางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560

• รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการควบคุมการแสดงออกของยีนในเชื้อมาลาเรียโดยไรโบไซม์ กลิมเอสและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนายา” นำโดย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล และคณะ

• รางวัลระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าชานอ้อย : การสกัดเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส และการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกิต สุขใย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ซึ่งมี ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ เป็นผู้ร่วมวิจัย

• รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “กลไกการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในกรณีติดเชื้อร่วมกับไข้หวัดใหญ่ชนิดบี” นำโดย ดร.พีร์ จารุอาพรพรรณ นักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี และคณะ

• รางวัลระดับดี สาขาสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลและการสร้างแผนที่พันธุกรรมเพื่อค้นหา เครื่องหมายโมเลกุลที่มีความสัมพันธ์กับความสูงของลำต้นในปาล์มน้ามัน” นำโดย ดร.วิรัลดา ภูตะคาม นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม และคณะ

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560

• รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ฟิสิกส์ของไวรัส” ของ ดร.อุดม แซ่อึ่ง นักวิจัยห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล โดยมี Associate Professor Dr.Alex Evilevitch จาก Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษา

• รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาความผิดปกติของเซลล์สมองโดยไม่ใช้สมองของผู้ป่วยกลุ่มอาการวิลเลียมส์” ของ ดร.ธนธม ไชยลังการณ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี โดยมี Associate Professor Dr.Alysson Renato Muotri จาก University of California, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษา

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

• รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานเรื่อง “สูตรผสมสารชีวบำบัดภัณฑ์สำหรับย่อยสลายคราบปนเปื้อนน้ำมัน” นำโดย ดร.สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร และคณะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.biotec.or.th/th/index.php/ข่าวสารองค์กรปี-2561/1203-วช-2560-61

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป