alt

alt

สวทช. ร่วม ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ ทดสอบต้นแบบวัคซีนเด็งกี่ในสัตว์ไพรเมท

31 มกราคม 61 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ. ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ในโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเด็งกี่ในสัตว์ไพรเมท เพื่อร่วมมือในการนำต้นแบบวัคซีนที่สร้างได้ไปทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลในสัตว์ทดลองกลุ่มไพรเมท โดยมี ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมเป็นพยานในการลงนาม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป