alt

alt

สวทช. เดินหน้า “วิทย์ฯ สร้างคน” ติดตามผลงานวิจัยนักศึกษาทุน สวทช.

โครงการ YSTP-TGIST และ NUI-RU

26 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุม 405 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย จัดกิจกรรมพิเศษและการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP) การนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology : TGIST) และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NSTDA University Industry Research Collaboration : NUI-RC) ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ประจำปี 2560

พร้อมจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่ ในหัวข้อ “ประสบการณ์ชีวิต CEO กับจุดยืนและความก้าวหน้าด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ของไทย” โดย ดร.ปวีณา อุทัยนวล Founder and CEO บริษัท เอ็มดีอาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด รุ่นพี่ศิษย์เก่าโครงการทุน TGIST เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จในการทำงานด้านสายงานวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาทุน สวทช.ทั้ง 3 โครงการได้นำไปปรับใช้และวางแผนการทำงานในอนาคต โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดงาน 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11754-20180126-ystp

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป