alt

alt

สวทช. ร่วมรับเกียรติบัตรหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode ลดโลกร้อน

22 มกราคม 2561 โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ : คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่ สวทช. เป็นหน่วยงานที่ใช้เสื้อผ้า CoolMode จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในการจัดเสวนาหัวข้อ “องค์กร..ลดโลกร้อนด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมการลดโลกร้อนจากการเลือกใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากวัสดุที่ผ่านการรับรองโดยเครื่องหมาย CoolMode ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษด้านการระบายอากาศที่ดี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานได้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมเสวนาพิเศษเรื่อง "ผู้ผลิต ผู้ใช้เสื้อผ้าลดโลกร้อน : เจตนารมณ์และประโยชน์ที่ได้รับ"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11746-20180122-coolmode

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป