alt

alt

สวทช. นำงานหนุนเอกชนด้านพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยความหลากหลายบนผืนป่าฮาลา-บาลา

แสดงในงาน วท. พัฒนาพื้นที่ภาคใต้

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำเสนอผลงานการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ในเรื่องการสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเตาอบไม้ การพัฒนาระบบ Portal เพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาระบบการผลิตปาล์มน้ำมัน การพัฒนาการปลูกพืชแนวตั้ง

รวมทั้งผลงานจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และไบโอเทค ที่ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท : อ.แว้ง จ.นราธิวาส ที่ดำเนินการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนผืนป่าฮาลา-บาลา จนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชนโดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ให้ความสนใจชมผลงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11658

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป