alt

alt

ITAP สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ และหน่วยงานพันธมิตร

ยกระดับผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยสู่เกษตรกรรมยั่งยืน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ลงนามความร่วมมือกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน” สำหรับปีงบประมาณ 2560 - 2563 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้สามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตร รวมถึงเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค “เกษตร 4.0” ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน พร้อมเปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ และคิกออฟหัวข้อสัมมนาแรก “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นี้ รับจำนวนจำกัด 50 รายเท่านั้น

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน ถือเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างโปรแกรม ITAP สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่ผ่านมาตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ได้ช่วยพัฒนาระบบการผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ 35 ราย โดยช่วยเพิ่มมูลค่าการขายไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11579-20171019-itap

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป