alt

alt

2 นักวิจัย สวทช. รับรางวัลเชิดชูเกียรติและทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย

“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ครั้งที่ 15

รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ “L'Oréal Woman Scientist Crystal Award” เพื่อมอบให้กับนักวิจัยสตรีดีเด่น 2 ท่าน ที่เคยได้รับทุนวิจัยจากทางโครงการ โดยทั้ง 2 ท่านจะเป็นตัวเเทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน L'Oréal-UNESCO For Women in Science ในวะระครบรอบ 20 ปี เเละเข้าร่วม Workshop ที่ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงต้นปีหน้า ซึ่ง 1 ใน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.อัญชลี มโนนุกุล ผู้เคยได้รับทุนวิจัยในปี 2551 กับงานวิจัยหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ด้วยการขึ้นรูปโลหะผง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโลหะของไทย” โดยงานวิจัยสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตของประเทศไทย ตัวอย่างผลงานที่ดำเนินการสำเร็จและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม คือ ชุดโครงการพัฒนากระบวนการผลิตโฟมไททาเนียม ที่ปัจจุบันบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสามารถผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ เป็นต้น (ผลที่ได้จากผลงานวิจัย)

โดยหลังจากได้รับทุนวิจัยจากโครงการฯ ดร.อัญชลี มโนนุกุล นักวิจัยห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงว่า การได้รับทุนวิจัยสร้างโอกาสในการทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นหลายด้าน ได้รับการไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชน ดำเนินโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมถึงตอบโจทย์อุตสาหกรรม ทั้งยังมีภาคเอกชนติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอคำแนะนำ สนับสนุนงานวิจัย หรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะผงแก่ภาคอุตสาหกรรมไทย เสริมสร้างความเป็นเลิศในการผลิตชิ้นส่วนโลหะของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mtec.or.th/mtec-pr/mtec-activity-news/7208-lorealaward
ส่วน ดร.ผุศนา หิรัญสิทธิ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เข้ารับรางวัลมอบทุนวิจัย For Women in Science สาขาวิทยาศาสตร์เคมี ในโครงการทุนวิจัยฯ จากผลงานวิจัยหัวข้อ “การประยุกต์ใช้การคำนวณด้วยระเบียบวิธี Solid-State DFT สำหรับออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนและวัสดุโครงสร้างนาโนให้สามารถใช้เพื่อการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” งานวิจัย “การประยุกต์ใช้การคำนวณด้วยระเบียบวิธี Solid-State DFT สำหรับออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนและวัสดุโครงสร้างนาโนให้สามารถใช้เพื่อการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เป็นวิธีการสำคัญอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนและวัสดุโครงสร้างนาโนให้มีคุณสมบัติตามความต้องการสำหรับการพัฒนาต่อไปได้ อีกทั้งยังทำให้สามารถเข้าใจปราฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับอะตอม ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา อันเป็นการช่วยลดการพึ่งพาเครื่องมือทางการทดลองที่มีราคาสูงและลดขั้นตอนการทดลองที่ซ้ำซ้อนออกไป ซึ่งทำให้เกิดการสร้างแนวทางในการพัฒนางานวิจัยได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกด้วย นอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวสามารถพัฒนาเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นเชื้อเพลงและผลิตภัณฑ์เคมีที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถือเป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลิตพลังงานทดแทนให้มีความยั่งยืนและสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานทดแทนไปพร้อมกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.nanotec.or.th/th/?p=10796

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป