alt

 • การประชุมวิชาการนานาชาติ "The International Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives"

  ด้วยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "The International Forum on Data, Information,and Knowledge for Digital Lives" ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พ.ย. 2560 เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาชีพสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้มีโอกาสนำเสนอผลการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศ และความรู้เพื่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dlives

 • การประชุมวิชาการ “The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness (APCG2018)” ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดในเดือนสิงหาคม 2561 ในงาน “The 22nd Biennial World Conference: Global Perspectives in Gifted Education” ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 ณ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนองานวิจัย โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 • กิจกรรมนำเสนอรายงานสรุปผลงานวิจัยเพื่อปิดโครงการของนักศึกษาทุน NUI-RC ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  โดยงานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย
 • กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน ท้าประลองสนุกคิดกับ....วิทยาศาสตร์รอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 • กิจกรรมขยายผลโครงการ STEM หลักสูตร Investigating Wind Energy สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 - ม.6 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี  ร่วมจัดโดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 • กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 • กิจกรรม “ค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์”สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
 • กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 • กิจกรรมเยี่ยมชม สวทช. “แรงบันดาลใจสู่เส้นทาง..นักวิทยาศาสตร์” สำหรับเยาวชน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  และศูนย์แห่งชาติ สวทช.
 • กิจกรรมเยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงานของ สวทช. คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

   

 • หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 2

  มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบงานให้มีความมั่นคงปลอดภัยและสอดคล้องตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 (เน้นฝึกปฏิบัติโดเมนและมาตรการทางเทคนิค)

  อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่ม เติมได้ที่ Read more หรือ www.nstdaacademy.com/CSS

  ดำเนินการฝึกอบรม โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. และบริษัท ที-เน็ต จำกัด

  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  Call Center: โทร 0 2644 8150 ต่อ 81892 คุณศศิธร 

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| Website:  www.nstdaacademy.com

   

 • หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE 2

  มุ่งยกระดับผู้บริหารระดับต้นและผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ที่ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการไอซีทีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  อบรมระหว่างวันที่ 6-27 กรกฎาคม 2560 (อบรมทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์)  อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านไอซีทีของหน่วยงานชั้นนำในประเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560

  อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ได้ที่ www.NSTDAacademy.com/itde

  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  Call Center:  โทร 0 2644 8150 ต่อ 81894 คุณปานทิพย์, 81892 คุณศศิธร

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| Website:  www.nstdaacademy.com

   

 • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับระบบนิเวศการออกแบบและผลิตวงจรรวม IC Design โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับระบบนิเวศ หลักสูตรการออกแบบและผลิตวงจรรวม (Human Resource Development for IC Design Ecosystem) ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. โดย ศูนย์วิจัยไมโครอิเล็กทรอนิกส์ NECTEC, งานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย และบริษัท ซิลิกอน คราฟท์ จำกัด

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป