alt

alt

สวทช. เปิดประชุมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4

21 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี : ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ประธานคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปิดประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4” ภายใต้หัวข้อ “BioD4 : Science and Emerging Technology for Biodiversity Management” เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กว่า 300 คน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัย รวมถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป