alt

alt

สวทช. นำผลงานเซ็นเซอร์ให้น้ำออนไลน์ ถุงหายใจได้ และมาตรฐาน ThaiGAP

ร่วมงานมหานครผลไม้ จ.จันทรบุรี ยกระดับคุณภาพผลผลิตแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ในงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560 (FRUITPITAL FAIR 2017) ระหว่างวันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร จัดแสดงต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ชมงาน 

ผลงานที่นำมาแสดงประกอบด้วย ระบบ Hendy Sense (เฮนดี้ เซ้นส์) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับการควบคุมระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร / นวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ActivePAK (แอคทีฟแพ็ค) เพื่อผักและผลไม้ให้สดอร่อยนานยิ่งขึ้น / และมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของหวัดจันทบุรีในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และจัดจำหน่ายผลไม้คุณภาพสูง 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11204-20170607-fruitpital-fair-2017

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป