alt

alt

สวทช. จัดสัมมนา “When Food meets IP” ให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยงานเชื่อมโยงธุรกิจ ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร ได้จัดสัมมนาพิเศษเรื่อง "When Food meets IP"

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้แก่ Gianfranco Matteucci Laurea, MSc, Partner, Registered (SG), Italian Patent and European Patent, Italian and European Trade Mark Attorney และ James Kinnaird BSc, PhD, Senior Associate, Registered (SG), Chartered (UK) and European Patent Attorney มาให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ในประเด็นที่เป็นโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร การยกตัวอย่างของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลอดจนเคล็ดไม่ลับกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และกรณีศึกษาสิทธิบัตรในสาขาอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจกว่า 150 คนเข้าร่วมรับฟัง

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป