alt

alt

สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และ สวทช. จัดประชุมนานาชาติ

ร่วมมือวิชาการและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันจัดประชุมนานาชาติด้านความร่วมมือทางวิชาการและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Joint Symposium for International Industry-Academia Collaboration) โดยมี Prof. Dr. Toshio Maruyama รองประธานบริหารฝ่ายการศึกษาและกิจการระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมในงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และ สวทช. ตลอดจนนักวิจัยและคณาจารย์ กว่า 60 คน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป