alt

alt

สวทช. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3”

บ่มเพาะเยาวชนชั้นมัธยม 1 กว่า 40 คนจากทั่วประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์

alt

11 ตุลาคม 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3” บ่มเพาะเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นเยาวชนที่ได้รับเหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมภายในค่าย “ถนนนักวิจัย รุ่นเยาว์ ปีที่ 3” ตลอด 5 วันเต็ม (10 - 14 ตุลาคม 2559) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี จะบ่มเพาะเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) และฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมและสร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ และมีความสนใจเข้ารับการบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP ของ สวทช. ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/327

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป