alt

alt

สวทช. ร่วมจัดสัมมนาขับเคลื่อน SMEs ด้วยการตลาดยุคใหม่

alt

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม โดยสำนักประสานงานโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House” และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดสัมมนา “ขับเคลื่อน SMEs ด้วยการตลาดยุคใหม่ สร้างแนวคิดทันสมัย มุ่งนำไทยสู่การพัฒนา” ภายใต้โครงการ “โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง” แก่กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 120 คน ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารเอสเอ็มอีแบงค์ กรุงเทพฯ เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. ร่วมกล่าวถึงบทบาทและแนวทางของ สวทช. ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภายในงาน

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ผ่านการให้บรรยายความรู้ในเรื่องการตลาดกับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 การบรรยายเรื่อง DBM : Design & Branding & Marketing และการบรรยายเรื่อง Online Marketing for SMEs ซึ่งนับเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป