alt

alt

สวทช. อว. จับมือ มจพ. พัฒนาบัณฑิตคุณภาพสูง

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท เอก

9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิจัย พัฒนา การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนาม เพื่อมุ่งเน้นการทำงานวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม และการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ร่วมกับ สวทช. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศ

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP ของ สวทช. จำนวน 333 โครงการ มีโครงการร่วมวิจัยระหว่าง มจพ. และ สวทช. จำนวน 11 โครงการ (ตั้งแต่ปี 2557 - 2565) และโครงการวิจัยและพัฒนา ที่ สวทช. ให้ทุนสนับสนุน มจพ. จำนวน 6 โครงการ (ตั้งแต่ปี 2558 - 2566) และโครงการรับจ้างวิจัย 1 โครงการ (ตั้งแต่ปี 2558 - 2560) นอกจากนี้ ด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มจพ. ในระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มีการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม รวม 90 ทุน ในห้วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12956-20191225

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป