alt

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมทริปเกาหลี ชมงาน Eco Expo Korea 2019

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรม ITAP ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม (ASEM SMEs Eco-Innovation Center: ASEIC) หน่วยงานนานาชาติจากสาธารณรัฐเกาหลี ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจ เตรียมเข้าสู่กระบวนการหาแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อเข้าชมงาน Eco Expo Korea 2019 โดยเดินทางร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น ภายใน 31 กรกฎาคม นี้ ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 50,500 บาท (ไม่รวม VAT)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1368 (วลัยรัตน์), 093 956 1556 ผู้สนใจลงทะเบียนเบื้องต้นได้ที่
https://forms.gle/KisJqMpPF73AzqSu9

เปิดรับสมัคร

งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง เปิดรับสมัครการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (Young Scientist Competition : YSC 2020)
15 กรกฏาคม - 16 กันยายน 2562 รับสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://www.nstda.or.th/sims

งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง เปิดรับสมัครการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (National Software Contest : NSC 2020)
15 กรกฏาคม - 20 กันยายน 2562 รับสมัครทางออนไลน์ที่ https//nsc.siit.tu.ac.th/GENA/login

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี เซิร์น และ จีเอสไอ เปิดรับสมัครผู้แทนประเทศไทย ประจำปี 2563
15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและไปร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันเดซี สถาบันจีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://www.nstda.or.th/desy

 • อบรมหลักสูตร กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัทลุง
  13 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

 • กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน นวัตกรรมเพื่อการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  15 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

 • การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright กับเซนเซอร์ต่างๆ ในการจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูง
  15 - 18 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สนุกกับพันธุศาสตร์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นทักษะทางการคิด” สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  16 - 17 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

 • กิจกรรมขยายผลประเด็นมุ่งเน้น อาหารเพื่ออนาคตในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
  20 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

 • กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ  
  21 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

 • กิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำปี 2562หัวข้อ “3D modelling design and 3D Printer”สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  21 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

 • กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2562หัวข้อเรื่อง “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพื้นฐาน” ครั้งที่ 2
  26 - 30 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

 • ร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
 • กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  28 - 30 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป