alt

alt

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สวทช. ร่วมลงนามบูรณาการข้อมูล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ)

ส่งเสริมเกษตรกรรมไทยพร้อมแชร์ข้อมูล

29 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.ในโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร(สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) เป็นผู้ดำเนินงาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดอากาศมาใช้ให้ก่อประโยชน์ต่อวงการเกษตรกรรมของประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติแก่หน่วยงานราชการที่มีความประสงค์จะใช้ข้อมูลดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12574-20190529

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป