alt

alt

เยาวชน ..สตรีพัทลุง เยี่ยมชม สวทช.

alt

19 ม.ค. 60) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยคุณสุภาภรณ์ ศรอำพล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารบ้าน วิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ให้การต้อนรับคณะครูและ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-5 โรงเรียนสตรี พัทลุง จังหวัดพัทลุง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม สวทช.   โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการชมนิทรรศการมหัศจรรย์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช จากนั้นได้เข้าไปสัมผัสกับศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 

นอกจากนี้ น้องๆ ยังได้รับฟังการบรรยาย พิเศษ "แรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพ...นักวิจัย" โดย  ดร.กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิวนักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ด้วย 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5122

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป