alt

alt

นักวิจัย สวทช. คว้า 16 รางวัลจาก วช.

alt

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่อุทิศตนในการวิจัยที่เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดยในปีนี้ นักวิจัย สวทช. ได้รับรางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 16 รางวัล นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยอีกหนึ่งท่านได้รับรางวัล “TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards” จาก สกว. ร่วมกับ สำนักพิมพ์เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier) อีกด้วย ตามรายละเอียดดังนี้

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2559

รางวัลระดับดีมาก มี 2 รางวัล ได้แก่

 1. ผลงานวิจัยเรื่อง “ซีรีน ไฮดรอกซีเมธิลทรานเฟอร์เรส เป้าหมายยาใหม่สำหรับโรคมาลาเรีย” (Serine Hydroxymethylatransferase as a Novel Drug Target for Malaria) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย ดร.อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช และคณะ
 2. ผลงานวิจัยเรื่อง “พัฒนากระบวนการผลิตโฟมไททาเนียมบริสุทธิ์แบบเซลล์เปิดโดยใช้กระบวนการชุบสารแขวนลอยกับต้นแบบโฟมพอลิเมอร์” (Fabrication of Open-Cell Commercially Pure Titanium Foam Using Slurry Impregnated Polymeric Foam) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย โดย ดร.อัญชลี มโนนุกุล นายปฐมภูมิ ศรีกุดเวียน จาก MTEC  ร่วมกับ Mrs.MakikoTange และนายนิพนธ์ เด็นหมัด

รางวัลระดับดี มี 1 รางวัล ได้แก่

ผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอ็นเออินเทอร์เฟียแรนซ์เพื่อจัดการปัญหาโตช้าในกุ้งกุลาดำที่เกิดจากไวรัสแหลมสิงห์” (RNAinterferencetechnology for practicalmanagementofaslowgrowth virus (Laem-Singh virus, LSNV) in black tigershrimpcultivation) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดย ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม ดร.เพทาย จรูญนารถ และนางสาวสโรชา จิตรากร จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง BIOTEC ร่วมกับ นางสาวฐิติพร ธรรมสอน

 

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2559

 

รางวัลระดับดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ลักษณะทางจีโนมของการแสดงออกของยีนที่มีไลน์-1 โดยโปรตีนอาร์โกนอต” (Genomic Characteristics of Argonaute Proteins Mediate Genes Containing LINE-1 Expression) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดย ดร.ชุมพล งามผิว จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม BIOTEC        

 

รางวัลระดับดีมาก มี 2 รางวัล ได้แก่

 1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การปรับเปลี่ยนกระบวนการเมตาโบลิซึมในการผลิตสารทุติยภูมิของต้นแพงพวยฝรั่ง แบบบูรณาการด้วยวิธีชีวสังเคราะห์ (synthetic biology) และเคมีสังเคราะห์ (synthetic chemistry)” (Reprogramming Alkaloid Biosynthesis in Catharanthus roseus :Synthetic Biology in Plants) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ จากหน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ BIOTEC 
 2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของรีเซพเตอร์กลุ่มลิแกนด์เกทต์-ไอออนแชแนล ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างของโปรตีน, ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลิแกนด์และรีเซพเตอร์, และการสื่อสารกับรีเซพเตอร์โปรตีนชนิดอื่น” (Probing the Roles of Receptor Structure, Drug-Receptor Interactions, and Receptor Crosstalk in Ligand-Gated Ion Channel Function) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย ดร.วัลย์รติ ลิ่มอภิชาต จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ BIOTEC

รางวัลระดับดี มี 3 รางวัล ได้แก่

 1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษากลศาสตร์และการไหลของโลหิตเพื่อการออกแบบพาหะนำส่งยาชนิดพุ่งเป้าสำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดแข็งตัว” (Exploring the Impact of Hemodynamic and Hemorheology in the Design of Carrier for Vascular-Targeted Drug Delivery in Atherosclerosis) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ดร.คทาวุธ นามดี จากหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ NANOTEC
 2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาการสังเคราะห์โลหะออกไซด์นาโนไวร์ที่มีสมบัติเฉพาะทางเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์นาโนที่มีองค์ประกอบของสารอินทรีย์และอนินทรีย์” (Fundamental Study of Functional Metal Oxide Nanowires Towards Organinc-Inorganic Nanodevices) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย ดร.อรรณพ คล้ำชื่น จากหน่วยมาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม NANOTEC
 3. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กติดฉลากดีเอ็นเอสำหรับการวิเคราะห์ทางชีวภาพและชีวการแพทย์” (DNA-conjugated Magnetic Nanoparticles for Bio-analytical and Medical Applications) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ จากหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ NANOTEC

alt alt

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

 

รางวัลระดับดีเด่น มี 3 รางวัล ได้แก่

 1. ผลงานเรื่อง "เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพและระบบฟลูอิดิกแบบหลายช่องวัด" (SPR Imager with a Multichannel Fluidic Delivery System) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ โดย นายอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว จาก NECTEC และคณะ 
 2. ผลงานเรื่อง "แผ่นปิดแผลที่เคลือบด้วยสารสกัดสมุนไพร" (Polyester Containing Herbal Extracts Dressings) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ภญ.อรทัย ล้ออุทัย จาก NANOTEC และคณะ 
 3. ผลงานเรื่อง "หมึกนำไฟฟ้ากราฟีน" (Graphene Conductive Ink) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ จาก NECTEC และคณะ

รางวัลระดับดีมาก มี 1 รางวัล ได้แก่

ผลงานเรื่อง "Amp-Gold ชุดตรวจแบคทีเรียเชื้อก่อโรคตับตายเฉียบพลันสาเหตุหนึ่งของโรคกุ้งอีเอ็มเอส" (Amp-Gold Sensitive Visual Detection Kit of AHPND Bacteria) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดย นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย นายณรงค์ อรัญรุตม์ นางสาวจันทนา คำภีระ และนายศราวุฒิ ศิริธรรมจักร จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ BIOTEC

 

รางวัลระดับดี มี 1 รางวัล ได้แก่

ผลงานเรื่อง "จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภาพกลิ่นในอากาศ" (Smart Electronics Nose with Internet of Things Technology for Environmental Oder Management) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นายทวี ป๊อกฝ้าย นายณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ และนางสาวขวัญดารา มธุรส จากศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ NECTEC

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ มี 2 รางวัล ได้แก่

 1. ผลงานเรื่อง "มะเขือเทศรับประทานผลสดลูกเล็กที่ต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง" (Cherry Tomato Resistant to Yellow Leaf Curl Disease) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดย ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ นางสาวอัญจนา บุญชด และนางสาวเบญจรงค์ พวงรัตน์ จากหน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี BIOTEC ร่วมกับ ผศ.ถาวร โกวิทยากร
 2. ผลงานเรื่อง "เลนส์มิวอาย นวัตกรรมใหม่ของกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา" (MuEye Lens : A Novel Development of Portable Microscope) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย โดย ดร.อัชฌา กอบวิทยา และคณะ จากหน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ NECTEC

นอกจากนี้ยังมี ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ จาก NANOTEC ซึ่งได้สร้างผลงาน “ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนเพื่อการผลิตสารเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพชั้นสูง” และได้รับรางวัล TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards จาก สกว. ร่วมกับ สำนักพิมพ์เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier) ในฐานะนักวิจัยรุ่นกลางที่มีผลงานโดดเด่น โดยมีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ในระดับดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของงานวิจัย ตลอดจนผลกระทบต่อวงวิชาการและสังคม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป