จดหมายข่าว สวทช. ฉบับปฐมฤกษ์นี้ ถือโอกาสเปิดตัวในช่วงเดือน ที่มีการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของ สวทช.พอดี หรืองาน NAC 2015 เป้าหมายหลักของการจัดทำจดหมายข่าวนี้ ก็เพื่อต้องการเผยแพร่ ข่าวสารถึงสาธารณชนทั่วไป ให้ทราบถึงบทบาท กิจกรรม ความเคลื่อนไหว และสาระความรู้ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อันเป็นองค์กรที่อยู่ในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติ

การนำองค์ความรู้จากงานวิจัย ไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงเวลาแต่ละเดือน สวทช.มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ ที่คิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย ทั้งในแง่การรับรู้ข่าวสาร และการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ สวทช.จัดขึ้น ซึ่งเราได้เพิ่มช่องทางในการ สื่อสารสู่สาธารณชนโดยผ่าน จดหมายข่าว สวทช.นี้อีกช่องทางหนึ่ง เนื้อหาหลักของจดหมายข่าวแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ ข่าว บทความ-บทสัมภาษณ์ และปฏิทิน สวทช.

ทีมงานผู้จัดทำหวังว่า จดหมายข่าว สวทช.นี้ จะเป็นสื่อกลางที่ดีเชื่อมโยง สวทช.กับสังคมไทย และเพื่อให้สาธารณชนได้เข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น

 

alt ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป