• กำหนดการยื่นข้อเสนอโครงการประจำปี 64 (NEW)

 • กิจกรรมเดือน กันยายน 2563
  • งานประชุมโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity”
   วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2563
  • งานอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชีวสถิติการวิจัยในสัตว์ และการขอรับรองโครงการ...อย่างถูกต้อง...ไม่ยากอย่างที่คิด”
   วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 • กิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2563
  • ประชุมโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity”  
   วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2563
  • เสวนา"วิกฤติ COVID-19 กับมาตรการการรับมือที่เข้มข้น ภายใต้จริยธรรมที่เข้มแข็ง" 
   วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 711 ชั้น 7 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
 • กิจกรรมเดือน มีนาคม 2563
  • งานประชุมเสวนา “จรรยาบรรณการวิจัย เรื่อง หลักการเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานการวิจัยที่ดี” 
   วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม (CO-113) อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 • กิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  • เสวนาโต๊ะกลม จริยธรรมในปัญญาประดิษฐ์-ก้าวสู่ Trustworthy AI
   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม Garden 1 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
  • เสวนาโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity”
   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การประชุมโต๊ะกลม พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 711 ชั้น 7 อาคาร สวทช. โยธี
 • การอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Research Ethics)"
  เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม (CO-113) อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (The Office of Research Integrity, ORI) สวทช. ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committees in Thailand (FERCIT)) และมูลนิธิชิดเคอร์-เฟอร์แคฟ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์ (The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific (FERCAP)) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Research Ethics)"

 • งานเสวนา "ต่อยอดงานวิจัยอย่างไร ไม่ให้ติดกับดัก Plagiarism"
  จัดขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี งานเสวนาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าฟังเสวนาฯ ตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัย รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง Plagiarism และควรต่อยอดงานวิจัยอย่างไร เพื่อลดโอกาสจากการทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 • การประชุมวิชาการ Conference on the Ethics of Science & Technology and Sustainable Development www.stethicsconference2019.net 
  จัดขึ้นวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
  • สรุปประเด็นในการประชุม คลิกที่นี่
  • รูปภาพบรรยากาศในการประชุม
   (เครดิตภาพ: ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษาฯ , นาย วีระวุฒิ ฟุ้งรัตนตรัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.)

 • งานเสวนา หัวข้อ "การเขียนรายงานวิจัยที่ดี และการตรวจความซ้ำซ้อนทางงานวิจัย"
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น ณ ห้องออดิทอเรียม 113 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
  Download
 • การเสวนา เปิดประตูจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-13.30 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร  ร่วมจัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
  สรุปการจัดงาน
 • ประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
  สรุปประเด็นสัมมนา

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป