การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. กำหนดแผนไว้ ดังนี้

ก้าวแรกที่ฐานราก

ก้าวแรกที่ฐานราก ภายใต้แนวคิด พื้นฐานที่มั่นคง กำลังคนที่เข้มแข็ง นำทางสู่ความสำเร็จ

ความสำเร็จในการดำเนินงานใดๆ ย่อมต้องอาศัยจุดเริ่มต้นที่ดี เช่นเดียวกัน ความก้าวหน้าของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ย่อมขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งที่จะนำไปสู่การต่อยอดความรู้ สู่การวิจัยและนำไปสู่ความสำเร็จของประเทศ

พัฒนาุบุคลากร สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จึงไ้ด้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสนับสนุนการประชุมวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาุบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ และการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน

เพิ่มศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ความสำเร็จของงานวิจัยต้องก่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เพื่อลดช่องว่างในสังคมและยกระดับผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ในสังคม เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำรงอยู่ในสังคมนี้ได้

เทคโนโลยีสู่เอกชน หมดสมัยของคำว่า "งานวิจัยขึ้นหิ้ง" เสียแล้ว เมื่อความรู้สู่การวิจัยได้พัฒนาเป็นเทคโนโลยีและส่งต่อถึงผู้ใช้งาน ย่อมก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยแท้

สานต่องานวิจัย

สานต่องานวิจัย ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่นวิจัย พัฒนาความรู้ เพิ่มพูนศักยภาพ ตอบโจทย์สู่สังคม

รักษ์โลก ในปี พ.ศ. 2550 สวทช. ได้สนับสนุนโครงการด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอกหลาย โครงการ รวมถึงการกระุตุ้นและสร้างจิตสำนึกในเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ พนักงาน เพราะสภาวะการณ์ของโลกที่แปรเปลี่ยน เราทุกคนบนโลกนี้ จึงต้องร่วมกันหาวิธีในการรักษา หรือเยียวยาโดยอาศัยความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยใหทุกชีวิตสามารถดำรงอยู่บนโลกได้ต่อไป

วิทยาศาสตร์เพื่อความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่เพียงเอื้อให้ชีวิตดำรงอยู่อย่างสะดวกสบาย หากยังมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยทั้งกายและใจ
การแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิต เพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่า และมีความหมาย เช่นนี้แล้ว ผลสัมฤทธิ์ใดๆ ของการวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์ จึงเป็นดังแสงสว่างสำหรับผู้ที่รอคอย

เกษตรกรรมก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าโลกจะพัฒนาก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเพียงใด ประเทศไทยก็ไม่อาจละเลยความสำคัญของ "เกษตรกรรม" ที่เป็นดังเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยไปได้ ขณะเดียวกันความก้าวล้ำของเทคโนโลยียังเอื้ออำนวยต่อ "เกษตรกรรม" ให้สามารถดำรงอยู่ได้และเป็นผลิตผลส่งออกที่สำคัญของประเทศ

การสื่อสารและโทรคมนาคม ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีการสื่อสารได้ถูกวิจัยและพัฒนาให้เอื้ออำนวยความ สะดวกต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะในพื้นที่เมืองศิวิไลซื หรือในพื้นที่ที่ห่างไกล ซึ่งต่างเ้ข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีการสื่อสารได้ไม่ยาก ดังคำที่ว่า "การสื่อสารไร้ขีดจำกัด"

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม ผลของการวิจัยและพัฒนาใช่เพียงจะปรากฏเป็นชิ้นงาน หรือองค์ความรู้เท่านั้น หากยังสามารถเป็นข้อมูลที่เอื้อต่อการนำไปประยุกต์หรืออ้างอิงในการพัฒนา ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป