(6 ตุลาคม 59)  ที่ ห้องอโศก 1 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เทอมินัล 21: กลุ่มสามารถ และ สวทช. ประกาศผลให้ทีม “จับจ่าย ฟอร์ สคูล”  ซึ่งได้รับรางวัลสุดยอด SIA ในโครงการ Young Technopreneur 2016 ตอบโจทย์การนำแนวคิดด้านนวัตกรรมใหม่ๆ สู่การเป็นเถ้าแก่น้อยด้านเทคโนโลยีตัวจริง พร้อมประกาศร่วมมือกันจัดโครงการต่อเป็นปีที่ 6 หวังสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศต่อเนื่อง เพิ่มความเข้มข้นทั้งการให้ความรู้ การปรับเพิ่มทุนสนับสนุน และหัวข้อในการประกวด เน้นตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐยุค Thailand 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

alt

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ปีนี้โครงการ Young Technopreneur หรือ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2016 ที่กลุ่มบริษัทสามารถ จับมือกับ สวทช. จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ได้ทีมชนะเลิศคว้ารางวัลสุดยอด Samart Innovation Award พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาท คือ ทีม “จับจ่าย ฟอร์ สคูล” (JabJai For School) เทคโนโลยีที่สร้างบัญชีเงินฝากให้กับนักเรียน โดยใช้ลายนิ้วมือ ในการจับจ่ายในโรงเรียน หรือลงเวลาเรียนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และรายงานผลผ่านแอปพลิเคชั่นแบบ Real time ช่วยให้การบริหารจัดการในสถานศึกษาสะดวกสบายขึ้น รองอันดับ 1 ทีม HOPS : Seamless Shopping experience แอปพลิเคชั่นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตลาด รองอันดับ 2 คือทีม O Orchid ระบบดูแลและจัดการฟาร์มกล้วยไม้ ซึ่งทั้ง 3 ทีม ได้รับการพิจารณาจากแผนธุรกิจที่โดดเด่นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ควบคู่กับนวัตกรรมที่ต่างและสร้างมูลค่าได้มากกว่าเป็นสำคัญ

 

alt  alt

 

สำหรับโครงการ Young Technopreneur ปี 2017 ยังเน้นเจาะไอเดียคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ และมีแผนธุรกิจชัดเจน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และมอบรางวัล “สุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือรางวัล Samart Innovation Award  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถ นับเป็นองค์กรภาคเอกชนรายเดียวที่สนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ยาวนานที่สุด ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะ “สร้างบุคลากรคุณภาพ..ความเป็นมืออาชีพ..ส่งเสริมธุรกิจที่ชัดเจนให้เป็นจริง"  ทั้งการร่วมพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยตรง  และมุ่งสร้างมูลค่าให้กับผู้ร่วมโครงการทุกปี โดยปีหน้าจะมีการปรับหลักสูตรการอบรมให้เข้มข้นขึ้นทั้งเนื้อหา การลงมือปฏิบัติจริง และการคัดกรองผู้ผ่านเข้ารอบ อีกทั้งทุกผลงานที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 15 ทีม จะได้รับเงินทุนในการพัฒนาผลงานเพิ่มขึ้นจาก 20,000 เป็น 30,000 บาท เพื่อให้ได้ทีมที่มีศักยภาพความพร้อมที่สุด ที่สำคัญเพื่อให้เข้าสู่ยุคของ “การพลิกโฉมธุรกิจไปสู่ดิจิทัล” (Digital Transformation) ประกอบกับเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่จะนำพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่โมเดล “Thailand 4.0”  ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ โครงการฯ จึงกำหนดให้นำกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ด้านการเกษตร สุขภาพ เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ฯลฯ มาเป็นหัวข้อประเภทการประกวด เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดนวัตกรรมและธุรกิจด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีในประเทศให้ก้าวไกลสามารถแข่งขันกับประชาคมโลก สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป

alt  alt

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการดำเนินโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมด้านทักษะความรู้พื้นฐานทางธุรกิจและเทคโนโลยีแล้วกว่า  660 คน เกิดการจัดตั้งธุรกิจจำนวน 30 ราย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นที่น่ายินดีกับโครงการฯ ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของประเทศไทย

alt  alt

สำหรับโครงการฯ ในปีหน้า จะมีการปรับหลักสูตรอบรมให้สอดรับกับเทรนด์เทคโนโลยีและหัวข้อการประกวด โดยนำผลที่ได้จากโครงการฯทั้ง 5 รุ่น มาปรับปรุงเนื้อหากิจกรรมให้เหมาะกับนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่มากขึ้น ภายใต้หัวข้อประเภทการประกวด 5 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่โครงการ Thailand 4.0 ของภาครัฐให้ความสำคัญ   อันได้แก่ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล (Smart Devices, Robotics & Mechatronics, Smart Logistic, Smart Energy) 4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆ  (Digital, Internet of Things ,Fintech, Ecommerce, Education Technology) และ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services ,Life style, Tourism)

alt  alt

ทั้งนี้โครงการฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการนำแนวคิดสู่ธุรกิจทำเงินต่อไป ซึ่งมั่นใจได้ว่าหากน้องๆ    มีการเตรียมความพร้อม ทั้งการมีนวัตกรรมที่น่าสนใจ มีการศึกษาความต้องการตลาด ต่อยอดจนเกิดแนวคิดธุรกิจที่ใช่ บวกกับมีความตั้งใจ โครงการฯพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีให้รวดเร็วขึ้น 
อย่างไรก็ตามในปีหน้าโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2017 เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร. 02-583-9992 ต่อ 1510 www.nstda.or.th/bic/ หรือ      ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  โทร. 02-502-6522  www.samartsia.com

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป