นายชาติศิริ โสภณพนิช

นายชาติศิริ โสภณพนิช (อายุ 60 ปี)

กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)


 

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จาก Worcester Polytechnic Institute (WPI)

  • ปริญญาโท สาขาการจัดการ จาก Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมีจาก Massachusetts Institute of Technology

ประวัติการทำงาน

  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป