พลเอกถเกิงกานต์ ศรีอำไพ (อายุ 58 ปี)

กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)


 

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประวัติการศึกษา

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17
  • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (วท.บ.ทบ.) รุ่นที่ 28
  • ชั้นนายร้อย เหล่า ป. รุ่นที่ 21
  • ADA OFFICER BASIC COURSE FT. BLISS, TE, USA.
  • INSTRUCTER TRAINING COURSE FT. BLISS, TE, USA. "
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21

ประวัติการทำงาน

  • เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีกลาโหม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป