นางสาวลิลี่ เอื้อวิไลจิตร

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02-56467002 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ University of Kent at Canterbury , UK
  • ปริญญาเอก สาขา Biochemistry University of Kent at Canterbury , UK

ประวัติการทำงาน    

  • 2555-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมเเละเทคโนโลยีชีวภาพเเห่งชาติ
  • 2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ
  • 2551-2553 รักษาการ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ
  • 2547-2551 หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป