นายเฉลิมพล ตู้จินดา (อายุ 57 ปี)

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ด้านบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรม ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02-5839992 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (Management Information Systems) Southern New Hampshire University
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Business Administration) Southern New Hampshire University

ประวัติการทำงาน                                                                           

  • ปี 2561-ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ( รักษาการ ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ด้านบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรม ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
  • ปี 2560-2561      ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
  • ปี 2553-2560      ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
  • ปี 2552              ผู้ประสานงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป