นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์

นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์ (อายุ 51 ปี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ด้านสารสนเทศ

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1249 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท Master of Business Studies สาขาวิชา Information Systems จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติการทำงาน                                                                           

  • ปี 2557-ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านสารสนเทศ
  • ปี 2551-2557     ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล - ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • ปี 2548-2551     ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล - ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • ปี 2543-2548     หัวหน้างาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล - ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • ปี 2535-2543     เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป