นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ

นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ (อายุ 42 ปี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สายงานบริหาร ด้านบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71582 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Chemistry)  University of Aberdeen ประเทศสก๊อตแลนด์

ประวัติการทำงาน                                                                           

  • ปี 2559-ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานบริหาร  ด้านบริหารทั่วไป
  • ปี 2558-2559      ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล สำนักงานกลาง
  • ปี 2555-2558      ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง
  • ปี 2551-2555      รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง
  • ปี 2549-2551      หัวหน้างาน สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง
  • ปี 2545-2549      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง
  • ปี 2544-2545      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สำนักงานกลาง
  • ปี 2542-2544      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานกลาง

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป