นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน

นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน (อายุ 46 ปี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ด้านแผน งบประมาณและการเงิน

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71773 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (Fishery Biology)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Aquaculture)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน                                                                           

  • ปี 2559-ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านแผน งบประมาณและการเงิน
  • ปี 2559-2559      ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านแผน กลยุทธ์และการเงิน
  • ปี 2555-2559      ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ สำนักงานกลาง
  • ปี 2553-2555      ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ สำนักงานกลาง
  • ปี 2551-2553      ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายแผนกลยุทธ์และนโยบาย สำนักงานกลาง
  • ปี 2549-2551      ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายแผนงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • ปี 2548-2549      หัวหน้างาน ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • ปี 2539-2548      นักวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป