นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์

นางฐิตาภา  สมิตินนท์ (อายุ 51 ปี)

รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1361 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและชีวภาพ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต The University of New South Wales, Australia
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต The University of New South Wales, Australia

ประวัติการทำงาน                                                                           

  • ปี 2560-ปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
  • ปี 2559-2560     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ด้านบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรม ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
  • ปี 2555-2559     ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
  • ปี 2553-2555     ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี                     
  • ปี 2551-2553     ผู้ประสานงาน ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี               
  • ปี 2548-2551     นักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี         
  • ปี 2537-2548     นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ             

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป