นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์

นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ (อายุ 51 ปี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ด้านบริหารการวิจัย

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 3734, 02 117 6430 E-mail walaithip@nstda.or.th

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการทำงาน                                                                           

  • ปี 2555-ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบริหารการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ปี 2552-2555     ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานกลาง
  • ปี 2551-2552     ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานกลาง
  • ปี 2548-2551     ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ                   
  • ปี 2547-2548     นักวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • ปี 2538-2547     นักวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป